O Di Nt Duyn T O Di Cua Nu Sinh Hoc Vien Ngoai

Posted on

Tan Hoa khoi HV Ngoi giao “Sinh vien trng em khong ch co con nha giau” i n lc va s c gng ca bn than minh”, tan Hoa khoi Hc vin Ngoi giao Le Ngc Thuy Dng Net duyen ta ao dai ca n sinh Hc vin Ngoi giao Sinh vien Ngoi giao gay n tng ti tri he Sang to va khi nghip Tay Tng..Net duyen ta ao dai ca n sinh Hc vin Ngoi giao. Tr v vi c o Hoa L Ninh Binh, top Miss DAV Hoa khoi Ngoi giao a co .Gp co bn gai xinh xn, “ly li” ca Duy Mnh U Sang tac c truyn ch, “ship” Trn Thanh Hng la co nang s hu net p nng ng, hin i. N sinh Hc vien Ngoi giao xinh p vi cai ten rt l Chan Thin M Phep mau k diu n vi be trai tui, ngh hc nha i hai t thue kim .Cac n sinh Hc vin Ngoi giao Vit Nam khong ch co th mnh v ngoi mc ao dai hng duyen dang a nhn c s quan tam ca nhiu ngi. n Cau lc b L tan Ngoi giao chn i din i tng hoa cho cac nguyen mn nhn tin minh a c chn vao i on cac v lanh o cp cao..